2023 Asia Meeting of the Econometric Society, Beijing, China

Jun 30 - Jul 2, 2023

Tsinghua University
Beijing, China

Program chair: Chong-En Bai
Local organizing chairs: Yi Lu and Binzhen Wu

 

 


Back